De kerk te Oud-Zuilen

Stichting Adam van Lockhorst

De Stichting is een ANBI

De Stichting Adam van Lockhorst staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder het RSIN/fiscaal nummer 813032374. Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting.
Onze verantwoording over 2020 kunt u hier vinden.

Doelstelling van de Stichting

De Stichting Adam van Lockhorst, zo genoemd naar de stichter die het kerkje in 1654 liet bouwen, kocht in 1996 de voormalig Nederlands Hervormde Kerk in Oud Zuilen aan. Doelstellingen van de Stichting zijn:

De Stichting wordt in haar doelstellingen ondersteund door de Vereniging van Vrienden van het kerkje te Oud Zuilen.

De Stichting voorziet in de vereiste geldmiddelen voor het behoud van het kerkgebouw door:

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In de afgelopen periode is veel onderhoudswerk verricht;

Voorts is er door Monumentenwacht een 6-jaar onderhoudsplan opgesteld, zoals vereist voor het verkrijgen van subsidie, die inmiddels is goedgekeurd. De verkregen subsidie voor onderhoud aan het kerkgebouw de lopende 6 jaar van 2012 t/m 2018 bedraagt € 26.094.

Met de Gemeente Stichtse Vecht werd in 2012 een overeenkomst aangegaan op basis waarvan in de kerk ook burgerlijke huwelijken mogen worden gesloten. Hoewel het zich aanvankelijk liet aanzien dat daaruit een sterk verhoogd aantal huwelijken gesloten zou worden, valt de realiteit tegen. Mogelijk zijn de zeer hoge gemeentelijke kosten daar debet aan.

Uiteraard is de aandacht bij voortduring gericht op het creëren van activiteiten die het niveau van de inkomsten kunnen verhogen.

Het aantal verhuren over de afgelopen 10 jaren verliep als volgt:

Bestuursleden van de Stichting

H.O Barneveld, voorzitter

F.A. baron van Tuyll van Serooskerken, penningmeester

M.P. van Achterberg, secretaris

H.M. Olthoff, lid

vacature

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen werknemers. Wel worden vergoedingen voor diensten gegeven aan de koster, de organist en de werkster.

Contactgegevens van de Stichting.

De kerk te Oud Zuilen is gelegen op Dorpstraat 10.

Het secretariaat van de Stichting is bereikbaar op: Zuilenselaan 8, 3611 AP, Oud Zuilen

E-mail: mp.van.achterberg@hetnet.nl

Balans per 31 december 2016 en per 31 december 2015 en 2014 (Euro)

Winst en verliesrekening over 2016, 2015 en 2014 (Euro)

© st. Adam van Lockhorst